Laboratorium-współpracy-normy-wspołpracy

NORMY WSPÓŁPRACY – czym są i jak je wspierać?

Dobra współpraca prowadzi do synergii, czyli do osiągnięcia rezultatu, który przewyższa swoją wartością efekty osiągane przez działanie pojedynczej osoby. Współpraca daje możliwość rozwoju – pozwala na wymianę wiedzy doświadczenia, skorzystanie z większej liczby potencjalnych rozwiązań, zyskanie szerszej perspektywy oceny sytuacji, w której się znajdujemy. Pracodawcy wiedzą o tym, więc powierzają nam zadania, których nie jesteśmy w stanie wykonać bez pomocy innych. Tworzymy zespoły, które po drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu muszą się skutecznie porozumieć. To rzeczywistość większości firm.

Szefowie Google’a, którego struktura jako firmy również opiera się na pracy w zespołach, postanowili zbadać, od czego zależy efektywność tych jednostek. Przystąpiono do pracy mierzącej efektywność zespołów Google’a w projekcie Aristotle. Tytuł pochodzi z inspiracji postacią Arystotelesa – to właśnie temu greckiemu filozofowi przypisuje się zdanie “całość to więcej niż suma części”, które zwykle cytujemy, pisząc o synergii i współpracy. Przebadano 180 zespołów, zbierając dane o składach jednostek i ich dynamice (sposobach funkcjonowania).

Wyniki badania wskazały na to, że na poziom efektywności pracowników mniej wpływa sam skład zespołu, a o wiele bardziej znaczące są w tym kontekście zachowania postrzegane jako normy obowiązujące w zespole.

Badania pokazały, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność pracy zespołów w Google’u jest tzw. bezpieczeństwo psychologiczne. Można je zdefiniować jako poziom poczucia bezpieczeństwa wśród członków zespołu podczas wzajemnych interakcji, także przy podejmowaniu ryzyka i wrażliwość na siebie nawzajem. Te zespoły w Google’u osiągały najwyższe wyniki efektywności, w których obowiązujące normy współpracy wspierały poczucie bezpieczeństwa w interakcjach w zespole. Na kształtowanie tych zasad współpracy ogromy wpływ ma lider lub liderka zespołu, bo to on/ona modeluje zachowania, które są przyjmowane jako obowiązujące przez członków.

Jakie konkretnie normy współpracy pojawiły się w projekcie Aristotle?

Równy dostęp do głosu wszystkich członków zespołu.

Osoby włączone do dialogu dostają sygnał, że ich zdanie jest ważne, że liczy się w zespole – to poczucie może mieć wpływ na ich motywację. Stworzenie przestrzeni, w której każdy może się wypowiedzieć i zgłosić swój pomysł na rozwiązanie omawianej przez zespół sytuacji, jest związane z wspieraniem poczucia sprawczości i odpowiedzialności za wspólną pracę.

Jak wspierać rozwój tej normy jako lider/liderka zespołu?

Nie przerywam wypowiedzi innych osób. Zarządzam czasem spotkania. Dbam o to, żeby wszyscy w równym stopniu mogli się wypowiedzieć, żeby jedni nie dominowali drugich.

Przyzwolenie na popełnianie błędów

Pracownicy, którzy nie boją się mówić o swoich pomyłkach, pozwalają zespołowi na uczenie się na błędach, wyciąganie wniosków i rozwój. Ujawnianie pomyłek pozwala na uniknięcie  poprawianie i ulepszanie tych miejsc, które wymagają zmiany.

Jak wspierać rozwój tej normy jako lider/liderka zespołu?

Nie wyśmiewam pomyłek i przejęzyczeń, nie karzę za błędy. Zachęcam do stawiania pytań. Sam/a pokazuję, że czasami nie wiem i chciał(a)bym dojść wspólnie do rozwiązania.

Otwarta komunikacja

Członkowie zespołu mogą wyrażać swoje opinie, nawet jeśli są one skrajnie różne od zdania większości osób, na co pozwala wzajemny szacunek wśród współpracowników. Ta zasada jest istotna zwłaszcza w kontekście tzw. syndromu myślenia grupowego, kiedy może pojawiać zagrożenie w procesie podejmowania decyzji przez spójną grupę  w postaci skupienia na w zachowaniu spójności grupy niż na rozwiązaniu problemu.

Jak wspierać rozwój tej normy jako lider/liderka zespołu?

Zachęcam do wyrażania swoich opinii. Słucham wszystkich głosów. Nie lekceważę zdania mniejszości.

Aktywne słuchanie

Podstawowa kompetencja udanej komunikacji i współpracy. Komunikat wymaga aktywnego odbiorcy – słuchacza.

Jak wspierać rozwój tej normy jako lider/liderka zespołu?

Daję czas i uwagę rozmówcy. Patrzę na niego, kiedy mówi. Nie przerywam. Parafrazuję jego słowa. Upewniam się, czy dobrze zrozumiałem.

Empatia

Wysoka średnia wrażliwości społecznej w zespole – ludzie potrafiący  rozpoznać emocje innych osób). Kiedy nie trzeba ukrywać siebie, swoich emocji, ludzie czują się bezpiecznie.

Jak wspierać rozwój tej normy jako lider/liderka zespołu?

Zauważam emocje wśród członków zespołu, nie udaję, że nic się nie dzieje. Pytam o potrzeby i status pracowników.

Wspieranie tych zachowań wpływa na poczucie bezpieczeństwa, które jest jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność zespołów w Google’u. Warto przyjrzeć się tym wynikom i sprawdzić, czy i w jaki sposób można z nzich skorzystać w zespole, w którym pracujemy.

Więcej szczegółów na temat badania:

https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/

https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?smid=pl-share

MAGDALENA SZPAK

·